Innovació, Indústria, Comerç i Turisme
Conselleria d’Innovació, Indústria, Comerç i Turisme

El Consell autoritza l’extinció de la concessió de terrenys a Fira València SA prèvia a l’adscripció directa a esta societat dels béns afectes a l’activitat firal

27/02/2024
  • L’actuació forma part del procés de transformació de Fira València en una empresa del sector públic instrumental de la Generalitat

El Consell, constituït en Junta General d’Accionistes de la Societat Valenciana Fira València SA, ha autoritzat l’extinció, per mutu acord de les parts, de la concessió a esta societat dels terrenys del recinte firal que gestiona actualment.

Una vegada autoritzada l’extinció de la concessió, es procedirà amb caràcter immediat a l’adscripció directa a la Societat Valenciana Fira València SA dels béns afectes a l’activitat firal.

Esta autorització, que no implica cost econòmic per a la Generalitat, suposa un pas més en la finalització del procés de transformació de Fira València en una empresa del sector públic instrumental de la Generalitat.

L’actuació s’emmarca en el que preveu el Decret llei 7/2017, de 29 de desembre, del Consell, pel qual s’habiliten els procediments i autoritzacions necessàries per a la subrogació de la titularitat del deute financer de la Fira Mostrari Internacional de València i de la Institució Firal Alacantina, i el seu procés de reestructuració.

També seguix el que establix el Decret llei 19/2021, de 23 de desembre, del Consell, d’autorització de creació de la Societat Valenciana Fira Alacant i de la Societat Valenciana Fira València.

D’acord amb això, el procés de reestructuració de Fira València ha anat complint els punts següents: subrogació del deute financer per Generalitat; mutació demanial dels béns afectes a l’activitat i subrogació de la Generalitat en la posició de l’Ajuntament de València com a administració que concedix; creació de la Societat Valenciana Fira València SA; cessió global d’actius i passius a favor de la nova societat; dissolució sense liquidació de Fira Mostrari Internacional de València; baixa dels immobles en l’inventari de l’Ajuntament de València i alta dels immobles en l’inventari de Generalitat.

En línia amb l’anterior, el Consell d’Administració de Societat Valenciana Fira València SA va aprovar el 21 de desembre de 2023 l’acord d’extinció de la concessió per mutu acord de les parts.

A continuació, el passat 31 de gener, el Servici de Patrimoni de l’Ajuntament de València va emetre el preceptiu informe favorable per a l’extinció de la concessió que va realitzar en el seu moment a la Fira Mostrari Internacional de València.

Finalment, la Conselleria d’Economia, Hisenda i Administració Pública, a través de la Direcció General de Patrimoni va informar favorablement de l’extinció el passat 16 de febrer.

Queda pendent el restabliment de l’equilibri patrimonial de l’esmentada societat mitjançant la capitalització o aportació a fons propis dels comptes creditors del seu soci únic.