Presidència

L’Oficina de Control de Conflicte d’Interessos presenta al Consell l’informe anual sobre incompatibilitats i conflicte d’interessos

27/02/2024
  • Les persones obligades a presentar les declaracions d’activitats i béns, drets i obligacions patrimonials van ascendir a 462 i es van formular un total de 1.842 declaracions

L’Oficina de Control de Conflicte d’Interessos (OCCI), adscrita a Presidència de la Generalitat, ha presentat al Consell l’informe anual corresponent a l’exercici 2023 relatiu al compliment de les obligacions establides quant a incompatibilitats i conflicte d’interessos de persones amb càrrecs públics no electes.

L’informe elaborat per l’OCCI és una foto fixa a 31 de desembre de 2023, que recull la informació relativa al nombre de persones obligades a presentar les declaracions d’activitats i béns, drets i obligacions patrimonials, a més del nombre de declaracions formulades i les persones a les quals corresponen.

Així mateix, inclou informació sobre el nombre de resolucions en matèria de compatibilitat i incompatibilitat, sobre l’aplicació del règim sancionador i en relació a altres incidències o fets rellevants, com ara comunicacions d’abstenció, inhibició i recusació.

L’informe corresponent a 2023 posa de manifest que les persones obligades a presentar les declaracions d’activitats i béns, drets i obligacions patrimonials van ascendir a 462 i es van formular un total de 1.842 declaracions. D’estes, 12 persones es trobaven dins del termini previst per la normativa per a realitzar les declaracions a les quals estan obligats. En l’actualitat no es troben en situació d’incompliment.

Pel que respecta a les resolucions dictades reconeixent la compatibilitat de l’activitat pública amb altres activitats ascendixen a 323, mentre que s’ha dictat una única resolució declarant la incompatibilitat i 49 es troben en tramitació. No obstant això, respecte de la incompatibilitat cal matisar que cap alt càrrec nomenat es troba en l’actualitat en els supòsits de l’article 14.2 i 3 de la Llei 8/2016, de 28 d’octubre, de la Generalitat, d’incompatibilitats i conflictes d’interessos de persones amb càrrecs públics no electes.

L’OCCI ha d’emetre resolució de compatibilitat després del nomenament, en el moment del cessament i durant els tres anys posteriors, si es produïx alguna modificació en les declaracions presentades al cessament.

En relació al règim sancionador, l’OCCI va iniciar els tràmits de 7 expedients, dels quals 5 es trobaven en tramitació al tancament de l’informe i es tracta de càrrecs cessats i pertanyents a l’anterior govern autonòmic. Estos procediments, en data de hui, ja s’han resolt favorablement per als afectats.

Quant als expedients de verificació que realitza l’Oficina de Control de Conflicte d’Interessos, es van practicar en un total de 53 persones, dels quals 40 es van efectuar de manera aleatòria en compliment del Pla de control i verificació de l’oficina. Tots van finalitzar amb arxiu i en cap cas s’ha obert expedient sancionador. Este pla es pot consultar en el portal www.gvaoberta.es.

Al seu torn, l’informe de l’OCCI de 2023 recull que durant el passat exercici es van comunicar 7 abstencions i 1 inhibició per part de les persones que exercixen un càrrec públic en aquells casos legalment establits. Estos procediments, en data de hui, ja s’han resolt favorablement per als afectats.

Quant a les declaracions tributàries anuals de renda, patrimoni i societats, un total de 472 persones estaven obligades a presentar anualment la informació o autoritzar la consulta de les dades necessàries. La situació de la presentació d’estes declaracions, d’acord amb les dades de l’informe, és de 10 no presentades o descartades i 7 en termini de presentació a 31 de desembre de 2023.