Sanitat

Sanitat aborda en Mesa Sectorial les mesures aprovades per a garantir l’assistència sanitària integral en condicions d’equitat a la Comunitat Valenciana

28/02/2024
  • La Conselleria ha convocat la Mesa Sectorial de Sanitat Extraordinària, a petició de les organitzacions sindicals, per a informar sobre el desenvolupament del decret llei aprovat el 21 de febrer en el Ple del Consell.
  • Les organitzacions sindicals, a excepció de CSIF i CESM, han rebutjat les explicacions sobre el decret, a pesar d’haver-les sol·licitat, i han abandonat la reunió de la Mesa Sectorial
  • La mobilitat dins de les ASI serà voluntària per als professionals que ja estan prestant servicis
  • La directora general de Personal ha explicat que l’únic objectiu del nou decret és el que ha reiterat el conseller de Sanitat en diverses ocasions, “garantir la millor qualitat assistencial per als pacients de la Comunitat Valenciana”

 

La directora general de Personal de la Conselleria de Sanitat, Amparo Pinazo, ha presidit la reunió extraordinària de la Mesa Sectorial de Sanitat, convocada a petició de les organitzacions sindicals després de l’aprovació del Decret llei 2/2024, de 21 de febrer, del Consell, de mesures extraordinàries dirigides a garantir l’assistència sanitària integral en condicions d’equitat a la Comunitat Valenciana.

Pinazo ha lamentat que, a pesar d’haver sol·licitat esta reunió extraordinària, totes les organitzacions sindicals, a excepció de CSIF i CESM CV-SAE, s’han limitat a manifestar el seu rebuig a la totalitat del contingut del decret i han abandonat la reunió sense atendre les requerides explicacions sobre les mesures aprovades el passat 21 de febrer en el Ple del Consell.

En este sentit, la directora general de Personal ha explicat que l’única finalitat de la Conselleria amb el nou decret, així com amb la resta d’actuacions i normes, és la que ha reiterat el conseller de Sanitat, Marciano Gómez, en diverses ocasions, que és “garantir l’assistència sanitària de qualitat en igualtat de condicions per a tots els ciutadans de la Comunitat Valenciana, sense cap diferència entre zones geogràfiques”.

Per això, ha explicat que “el fracàs de l’anterior decret 6/2023 va originar la urgència d’aprovar una nova norma que cobrira les seues mancances, ja que lluny de complir l’objectiu amb el qual es va aprovar, les places vacants seguien sense cobrir, fet que comprometia l’adequada assistència sanitària”.

Mobilitat del personal en l’àmbit de les ASI

Quant a la mobilitat de personal prevista en l’article 10 del decret llei, que pot tindre com a conseqüència la prestació de servicis en un centre diferent d’aquell en el qual el professional té la vinculació originària, sempre dins de les agrupacions sanitàries interdepartamentals (ASI), s’aplicarà, tant per al personal fix com per al temporal, de la manera següent.

Per al personal el nomenament del qual haja tingut lloc abans de l’entrada en vigor del decret llei, esta mobilitat tindrà caràcter voluntari. Per al personal el nomenament del qual haja tingut lloc després de l’entrada en vigor de la nova normativa, esta mobilitat s’aplicarà, amb caràcter excepcional, pel temps imprescindible, que mai podrà superar els noranta dies en un període de dotze mesos. Este límit de noranta dies ha d’entendre’s com un període equivalent a tres mesos naturals.

En tot cas, esta mobilitat donarà dret a totes aquelles indemnitzacions per raó del servici que corresponguen d’acord amb la normativa vigent, que actualment és el Decret 24/1997, d’11 de febrer, del Consell, d’indemnitzacions per raó del servici i gratificacions per servicis extraordinaris.

Tindrà la consideració de temps de treball efectiu el necessari per al desplaçament d’anada i tornada entre el centre de treball on manté la seua vinculació el professional i el centre on passe a prestar els servicis a conseqüència d’esta mobilitat.

El personal que resulte adjudicatari d’un lloc en els concursos de trasllats ja convocats, o pendents de convocar en dates pròximes, els quals es resoldran amb caràcter previ als diferents processos selectius que han d’estar conclosos abans del 31 de desembre de 2024, no es veurà afectat per la mobilitat prevista en l’article 10 del decret llei. Este personal, no obstant això, podrà participar-hi de manera voluntària.

Finalment, la directora general de Personal de la Conselleria de Sanitat ha afirmat que, “en tot cas, si resultara necessària l’aprovació de qualsevol tipus de disposició per al desenvolupament i aplicació del decret llei que poguera afectar les condicions de treball del personal, en la seua tramitació es durà a terme la corresponent negociació amb els representants dels treballadors, com s’ha fet fins ara”.

Garantir el dret a la protecció integral de la salut

La finalitat d’esta norma és garantir el dret a la protecció integral de la salut, davant les dificultats, cada vegada més grans, que es troben per a cobrir llocs de determinades especialitats sanitàries en alguns departaments de salut, especialment en zones geogràficament allunyades de grans nuclis urbans.

D’esta manera, el decret llei pretén donar solució a un dels principals reptes als quals s’enfronta l’atenció sanitària valenciana, com és l’escassetat de professionals en els departaments de salut de Vinaròs, Requena, Elda, Orihuela i Torrevieja, així com en les zones bàsiques de salut d’Ademuz, Chelva i Titaguas.

Per a això, en matèria d’ocupació pública, les places vacants d’estes zones geogràfiques es declaren com a places de difícil cobertura i s’establixen mesures per a promoure la seua provisió.

Mesures

Entre estes mesures, el nou decret llei faculta la Conselleria de Sanitat per a aplicar, de manera extraordinària i temporal, el concurs de mèrits com a sistema excepcional de selecció per a estos llocs. Esta mesura facilitarà la incorporació urgent, estable i permanent de personal als llocs de difícil cobertura.

Per a fer-ho, s’establixen unes garanties d’estabilitat i permanència en el lloc de difícil cobertura adjudicat perquè el personal seleccionat per concurs s’incorpore i romanga diversos anys en l’acompliment efectiu del lloc, amb l’obligació de romandre almenys tres anys en estos llocs.

Així mateix, es preveuen diverses mesures incentivadores per als i les professionals sanitaris que presten servici en els llocs declarats de difícil cobertura.

Així, per a fer atractiva la participació en els processos convocats atenent este decret llei, s’establixen incentius, com una millor puntuació en els barems pels servicis prestats en estos llocs. En este sentit, a l’efecte de futurs concursos, s’incrementa la puntuació per mes de servicis prestats en zones de difícil cobertura al triple, respecte d’una zona no catalogada com a tal.

Altres mesures incentivadores són el foment de la progressió del grau professional a les persones que ocupen places de difícil cobertura. D’esta manera, per cada tres mesos ocupant un lloc de difícil cobertura es reduirà un mes el temps necessari per a progressar de grau.

A més, els servicis prestats en places de difícil cobertura seran justificació suficient per a autoritzar la prolongació en el servici actiu del personal que aconseguisca l’edat legal de jubilació i mostre la seua voluntat de continuar en actiu.

Altres mesures són de caràcter retributiu i preveuen la possibilitat de reconéixer un component del complement específic, de manera excepcional i subjecta a avaluació periòdica.