Hisenda, Economia i Administració Pública

El Consell aprova un conveni amb el Col·legi d’Advocats de Terrassa per a facilitar la tramitació telemàtica de documents tributaris

12/03/2024
  • Este acord facilitarà la simplificació i racionalització de la gestió dels tributs
  • S’agilitzaran els tràmits relacionats amb la compravenda de vehicles usats o l’Impost sobre Transmissions Patrimonials

     

El Consell ha aprovat un conveni de col·laboració entre la Conselleria d’Hisenda, Economia i Administració Pública i el Col·legi d’Advocats de Terrassa per a facilitar la presentació i tramitació telemàtica de documents amb transcendència tributària davant l’Agència Tributària Valenciana.

Mitjançant este acord es facilitarà, gràcies a la mediació tècnica de la societat mercantil per a la prestació de servicis de comunicacions de la Generalitat (ISTEC), el compliment de les obligacions tributàries de la ciutadania, ja que les persones que habitualment presten servicis de gestió en matèria tributària disposaran de mecanismes de comunicació i representació àgils i senzills.

Este conveni permetrà agilitzar els tràmits relacionats, entre altres, amb l’autoliquidació de compravenda de vehicles usats i de l’Impost sobre Transmissions Patrimonials i actes jurídics documentats.

Esta col·laboració evitarà en gran manera desplaçaments de la ciutadania a les oficines públiques, ja que, en el seu lloc, es faran intercanvis de dades entre sistemes d’informació que, a més, compliran els requisits establits i comptaran amb totes les garanties jurídiques i tècniques.

Funcionament

En virtut d’este acord, l’Agència Tributària Valenciana autoritza les persones col·legiades a presentar, per via telemàtica, en representació de terceres persones, i a través del Sistema d’Ajuda a la Recepció d’Autoliquidacions (SAR@) o de la plataforma de tramitació electrònica de la Generalitat, les declaracions, autoliquidacions, comunicacions i altres documents tributaris.

Així mateix, s’articulen els mecanismes necessaris per a la presentació i ingrés de declaracions i autoliquidacions en forma agregada o per lots i s’establixen mecanismes específics de custòdia i remissió de la documentació.

S’afavorix d’esta manera que la col·laboració amb els col·lectius de grans presentadors davant l’Agència Tributària Valenciana es desenvolupe a través de vies permanents i estables i amb unes pautes normalitzades i sistematitzades.