Hisenda, Economia i Administració Pública

El Consell reforça els sistemes de control per a garantir la màxima eficiència de la inversió pública

12/03/2024
  • El Govern Valencià aprova el decret que regula la comprovació material de les inversions realitzades, que passa a ser potestativa
  • La nova normativa permetrà l’agilitació del procediment de gasto i corregirà totes les deficiències de control detectades en els últims 12 anys

​​​​​​

El Consell ha aprovat el decret que regula el desenvolupament de l’exercici de la intervenció en la comprovació material de la inversió de fons públics, que té per objecte millorar les garanties i els sistemes de control per a optimitzar l’eficiència en la gestió.

La comprovació pretén verificar la realització efectiva de les obres, els servicis i les adquisicions finançades amb fons públics i la seua adequació als contractes o encàrrecs corresponents.

A través d’esta disposició es pretén corregir les deficiències detectades en el Decret 137/2012, pel qual es regula la intervenció de fons públics del Consell, després de 12 anys d’aplicació. D’esta manera, es precisa el seu àmbit d’aplicació, es fixen els supòsits en què procedix la intervenció de la comprovació material de la inversió i la sistematització del procediment de preparació i desenvolupament de l’acte de comprovació material de la inversió.

Amb l’actualització d’esta norma, la intervenció de la comprovació material de la inversió de fons públics s’ajusta a les circumstàncies actuals de la tramitació del procediment de gasto, en sintonia amb la regulació de la matèria per l’Administració general de l’Estat i la majoria de les comunitats autònomes.

Així, s’equipara la mateixa a les prescripcions que la regulació de la comprovació material de la inversió de fons públics realitza l’Administració general de l’Estat i la majoria de les comunitats en la fixació de quanties (100.000 euros IVA exclòs) i el caràcter potestatiu de l’assistència de la persona interventora a l’acte de comprovació material de la inversió.

A més, amb esta disposició es millora i concreta la comprovació material de la inversió de fons públics, basant-se en criteris objectius i de qualitat, i també s’agilitza la tramitació del procediment de gasto sense que es produïsca pèrdua del control respecte del gasto fet.

Augment de la seguretat jurídica

Igualment, s’augmenta la seguretat jurídica i s’actualitza i concreta el procediment de designació, tant de la persona interventora com del personal tècnic assessor facultatiu per a l’assistència a l’acte de comprovació material de la inversió.

En este sentit, la designació de persona interventora es podrà fer amb caràcter general i permanent per a totes les inversions que afecten una conselleria, organisme autònom subjecte a funció interventora o província en què es realitze la funció o per a la comprovació d’un tipus o classe d’inversió, la qual cosa simplificarà les relacions entre la Intervenció General de la Generalitat, els òrgans gestors i el personal assessor tècnic qualificat.

De la mateixa manera, este decret relaciona els supòsits recollits en la normativa aplicable a les administracions públiques en els quals la persona interventora participa en este acte de la comprovació material de la inversió.

Finalment, deroga la disposició addicional tercera del Decret 77/2019 del Consell, de regulació del procediment de gestió del pressupost de la Generalitat, perquè no s’ajusta a les previsions establides en el Decret 69/2023 del Consell pel qual s’aprova la implementació del sistema de gestió economicofinancera NEFIS en la Generalitat, així com la seua normativa de desenvolupament.