Hisenda, Economia i Administració Pública

El Consell autoritza l’adhesió a l’Oficina Nacional d’Avaluació per a la realització d’informes sobre contractes de concessions d’obres i servicis

20/03/2024
  • L’acord permet sol·licitar a esta entitat dependent del Ministeri d’Hisenda l’emissió dels informes preceptius establits en la Llei de contractes del sector públic
  • La previsió de gasto que assumix la Generalitat per a la firma d’este conveni és de 60.000 euros per a 2024 i d’altres 60.000 euros per a 2025

 

El Consell ha autoritzat un conveni entre la Conselleria d’Hisenda, Economia i Administració Pública i el Ministeri d’Hisenda pel qual la Comunitat Valenciana s’adherix a l’Oficina Nacional d’Avaluació (ONE) per a l’emissió, per part d’esta entitat, dels informes preceptius que establix la Llei de contractes del sector públic respecte als contractes de concessions d’obres i de concessions de servicis.

L’Oficina Nacional d’Avaluació és un òrgan col·legiat dependent del Ministeri d’Hisenda que té la finalitat específica d’analitzar la sostenibilitat financera dels contractes de concessions d’obres i els contractes de concessió de servicis, així com dels acords de restabliment de l’equilibri econòmic que s’adopten en estos tipus de contractes, d’acord amb l’estipulat en la Llei de contractes del sector públic.

En virtut d’este conveni, l’ONE es compromet a donar tràmit a les sol·licituds d’informe preceptiu que es formulen en els terminis establits per a això per part de les entitats adjudicadores de la Comunitat Valenciana, així com a la realització d’estos informes.

Per part de la Generalitat, s’abonaran els gastos derivats d’estes tasques. A tal fi, s’ha previst una previsió de gasto de 60.000 euros per a 2024 i d’altres 60.000 euros per a 2025.

El conveni tindrà una duració de dos anys i podrà prorrogar-se, com a màxim, per altres quatre anys més mitjançant l’acord exprés de les parts adoptat abans de la finalització del període de vigència inicial.