Hisenda, Economia i Administració Pública

El Consell aprova la programació dels controls financers específics de 2024, que inclou una auditoria forense del sector públic de la Generalitat

20/03/2024
  • Es farà també una auditoria operativa en les modalitats d’auditoria de sistemes i procediment i auditoria d’eficàcia, eficiència i economia del sector públic instrumental
  • La programació, que analitza la gestió de 2023, inclou, a més, controls específics en matèria de centres docents públics i concerts educatius, així com una auditoria de sistemes sobre el Registre Comptable de Factures
  • S’analitzarà, així mateix, el procés massiu de tramitació de propostes de nòmines en el Departament de Salut de Dénia

 

El Ple del Consell ha aprovat la programació dels controls financers específics que es faran durant 2024 respecte a l’exercici de 2023, entre els quals figura la realització d’una auditoria forense del sector públic de la Generalitat.

La Llei 1/2015 d’hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions establix que, per acord del Consell, podran disposar-se controls específics de caràcter financer sobre àrees concretes de les activitats dels òrgans de l’Administració de la Generalitat i del seu sector públic.

El treball que es realitzarà amb l’auditoria forensic consistirà en revisions forenses i investigacions de frau, proves pericials, arbitratges i mediacions, elaboració d’informes pericials, així com altres informes complementaris, ampliatius i/o aclaridors dels anteriors; i les seues presentacions, si és el cas, davant la Intervenció General, o ratificacions en seu judicial i/o tribunals d’arbitratge.

Es pretén amb això dotar-se de les mesures adequades per a la prevenció, detecció, correcció i persecució del frau, la corrupció i els conflictes d’interés; la qual cosa permetrà exercitar les accions legals procedents per a recuperar els fons que hagen pogut ser objecte d’apropiació indeguda, si és el cas.
L’anàlisi de l’auditoria forense es referirà a l’exercici 2023, tenint en compte els fets anteriors i posteriors que resulten rellevants a l’efecte del control.

Per a dur a terme esta actuació, per raons d’eficiència tècnica i organitzativa encaminades a complir els objectius en un termini raonable, es considera necessari recaptar els servicis de firmes privades a través d’un sistema dinàmic d’adquisició electrònic i obert, que permeta una resposta ràpida al risc de frau. Estes firmes hauran d’ajustar-se a la invitació específica i el seu plec de prescripcions tècniques.

La Intervenció General supervisarà el compliment dels terminis i dates previstes per a la realització dels diferents objectius intermedis i per a l’emissió dels informes establits en els contractes específics. Així mateix, proposarà al responsable del contracte en cada cas la proposta per a especificar l’abast temporal i l’extensió material dels controls, així com els fins pretesos i informes que seran elaborats.

Auditoria operativa

A més, la programació de controls financers específics aprovada pel Consell inclou també la realització d’una auditoria operativa en les modalitats d’auditoria de sistemes i procediment i d’auditoria d’eficàcia, eficiència i economia del sector públic instrumental sobre 2023. Esta actuació tindrà caràcter complementari al control que es fa sobre l’activitat econòmica i financera del sector públic de la Generalitat.

Es pretén, amb això, proporcionar una valoració independent de la racionalitat economicofinancera del sector públic instrumental i la seua adequació als principis de bona gestió, a fi de detectar les seues possibles deficiències i proposar les recomanacions oportunes amb vista a la seua correcció. Esta anàlisi pretén detectar l’existència de duplicitat de tasques, ociositat o sobredimensionament en recursos materials, financers o de personal, així com de generació de costos externs de qualsevol tipus.

L’anàlisi de l’auditoria operativa es referirà a l’exercici 2023. No obstant això, és probable que, per a l’execució d’este control, resulte necessari comprovar l’evolució de sèries temporals referides a més d’un any, per la qual cosa l’àmbit temporal no es pot circumscriure a un període determinat.

A més, per a fer front a les actuacions derivades de l’execució d’estes actuacions, per raons d’eficiència tècnica i organitzativa, es considera també necessari recaptar la col·laboració de firmes privades. Estes firmes hauran d’ajustar-se als plecs de prescripcions tècniques i administratives que regulen la contractació, així com a les normes i instruccions que determine la Intervenció General de la Generalitat.

Estes actuacions tenen com a finalitat el control de la gestió econòmica i financera sobre àrees concretes del sector públic de la Generalitat, i l’acord aprovat per l’executiu establix l’objecte d’anàlisi, l’abast temporal, l’extensió i els fins dels controls específics que s’han considerat necessaris.

Altres quatre àrees amb controls específics

Així mateix, la programació aprovada pel Consell per a 2024 preveu igualment una auditoria de sistemes sobre el Registre Comptable de Factures (RUF), així com la realització de controls específics en matèria de centres docents públics no universitaris i sobre els concerts educatius entre la Generalitat i els centres docents privats concertats.

Finalment, incorpora l’anàlisi del procés massiu de tramitació de propostes de nòmina al personal subrogat mitjançant el decret 14/2024, de regulació en matèria de personal dels efectes de l’extinció del contracte de gestió de servici públic per concessió del Departament de Salut de Dénia.

En el cas dels centres docents públics no universitaris de titularitat de la Generalitat, atesa la concurrència de les actuacions de la Intervenció General de la Generalitat i de la Inspecció General d’Educació sobre el mateix objecte i abast temporal (activitat econòmica dels centres docents públics del curs 2023-2024), es considera convenient establir un mecanisme de coordinació entre els dos òrgans, cada un en el marc de les seues competències, de manera que s’augmente l’eficiència del control de l’activitat econòmica dels centres docents públics.

Pel que fa als concerts educatius amb centres docents privats concertats, es busca comprovar la correcta execució dels concerts educatius en matèria economicofinancera aplicables a l’exercici de 2023 subscrits amb els centres docents privats i el seu ajust a la legalitat en matèria de gastos de funcionament i pagaments delegats de nòmina.

L’objecte de l’auditoria sobre el Registre Comptable de Factures, que comprendrà informació anotada fins al 31 de desembre de 2023, és verificar que els controls existents són correctes, que es duen a terme i que són suficients, eficients i eficaços.

I, finalment, el control específic relatiu al Departament de Salut de Dénia, perseguix verificar que el procés massiu de tramitació de propostes de nòmina corresponent a determinats treballadors i treballadores laborals indefinits que hi prestaven servicis ha sigut correcte, complet i d’acord amb la normativa vigent. La revisió comprendrà les retribucions fixes corresponents a febrer i març de 2024, així com retribucions variables i incidències anteriors i posteriors que resulten rellevants a l’efecte de control.