Hisenda, Economia i Administració Pública

El Pla anual d’auditories del sector públic sobre l’exercici de 2022 detecta incompliments de la normativa en retribucions de personal, contractacions i control de subvencions

20/03/2024
  • Només 17 de 42 entitats obligades a fer-ho disposaven en 2022 de massa salarial autoritzada per la Direcció General de Pressupostos i es van efectuar més de 5.000 contractacions temporals sense la preceptiva autorització
  • Es van rebre béns i servicis sense expedient de contractació per 117,2 milions, 18 entitats van fer un ús incorrecte de contractes menors i 11 entitats no van adoptar mesures adequades per a lluitar contra el frau i la corrupció
  • En totes les entitats del sector públic s’ha detectat debilitat en el procediment de detecció de doble finançament del gasto subvencionable o del control d’incompatibilitats amb altres ajudes

 

El Consell ha tingut coneixement de l’informe elevat per la Intervenció General de la Generalitat corresponent a l’execució del Pla anual d’auditories del sector públic 2023 referit a l’exercici de 2022.

D’acord amb l’informe general amb els resultats més significatius de les auditories de compliment i operatives realitzades, s’advertixen incompliments de la normativa en les àrees de retribucions de personal, contractació, control de subvencions i tresoreria, entre altres.

Respecte a l’àrea de personal, l’informe incidix en la necessitat de millora en els instruments de regulació de les condicions retributives de les plantilles del sector públic instrumental.

En eixe sentit se subratlla que, en gran part de les entitats auditades, l’estat de tramitació d’estos instruments (inexistència de conveni col·lectiu d’aplicació o convenis col·lectius aplicats no informats per les conselleries competents, inexistència de relacions de llocs de treball informades favorablement o inexistència de masses salarials autoritzades per la Direcció General de Pressupostos), ha impedit aplicar íntegrament els procediments i proves d’auditoria planificades per al control de l’adequació a la legalitat de les retribucions satisfetes.

Així, es conclou que de 42 entitats subjectes a l’obligació d’obtindre massa salarial únicament 17 d’estes disposen de massa salarial autoritzada per la Direcció General de Pressupostos. Això comporta que sobre el 84 % dels imports satisfets com a retribucions en estes entitats no hi haja massa salarial autoritzada.

Respecte a les autoritzacions per a la contractació de personal laboral temporal, regulades en la Llei de pressupostos de la Generalitat per a l’exercici 2022, s’ha constatat que durant l’exercici 2022 les entitats del sector públic instrumental de la Generalitat han fet 8.092 altes de personal laboral temporal, mentres que les autoritzacions realitzades per la Direcció General de Pressupostos han sigut 3.046.

Hi ha, per tant, en l’exercici 2022, més de 5.000 contractacions de personal laboral temporal que no han disposat de la preceptiva autorització de la Direcció General de Pressupostos.

Contractació

Pel que fa a contractació, han sigut auditades 53 entitats. D’estes, 5 han rebut una valoració positiva, 40 entitats han merescut una qualificació de favorable amb excepcions o observacions, 8 van ser desfavorables i 1 entitat ha rebut una valoració denegada.

Quant a les incidències més significatives en este àmbit, s’ha detectat la recepció de béns i servicis sense l’oportú expedient de contractació per import de 117,2 milions d’euros (que representa un 17,22 % de la totalitat dels contractes adjudicats en el sector públic instrumental).

En 18 entitats s’ha fet un ús incorrecte de la contractació menor, ja que es tracta de necessitats recurrents que es repetixen any rere any o es produïxen fraccionaments de contractes per a eludir la tramitació de procediments no menors, incomplint els límits que disposa la Llei de contractes.

A més, en onze entitats de l’SPI no s’han adoptat mesures adequades per a lluitar contra el frau, el favoritisme i la corrupció, i previndre, detectar i solucionar de manera efectiva els conflictes d’interessos que puguen sorgir en els procediments de licitació.

En este sentit, l’informe recomana que s’adopten sistemes d’integritat que incorporen mesures de prevenció i detecció eficaces per a la lluita contra el frau, la corrupció i els conflictes d’interés que obliguen, entre altres mesures, a firmar declaracions d’absència de conflictes d’interés per tots els participants en el procés de contractació i en totes les seues fases, des de la preparació a l’execució i liquidació dels contractes, entre altres aspectes.

Control de subvencions

En l’àrea de subvencions, s’estima que, amb caràcter general per a totes les entitats, s’hauria d’agilitzar el registre dels pagaments de subvencions en les aplicacions corresponents, ja que s’excedix el termini reglamentari del mes següent al de la producció del pagament material al beneficiari.

A més, també per a totes les entitats del sector públic instrumental s’ha detectat debilitat en el procediment de detecció de doble finançament del gasto subvencionable o del control de les possibles incompatibilitats amb altres ajudes.

En l’àrea de tresoreria, un total de 16 entitats no utilitzen el punt general d’entrada de factures electròniques FACE com a canal de presentació de factures. La implantació d’un sistema de facturació electrònica permetria que les factures emeses pels proveïdors asseguren la identificació de l’emissor i el compte bancari designat per este.

Quant al registre de les factures presentades pels proveïdors, s’advertixen aspectes que cal millorar en 10 entitats en relació amb el seu sistema de registre de factures. En este sentit, per exemple, s’ha verificat l’ús de registres manuals o fulls de càlcul, registres no informatitzats i no interconnectats amb registres de proveïdors o ordes de pagament; així com la coexistència, en una mateixa entitat, de registre informatitzat i manual segons el canal d’entrada de la factura.

En paral·lel amb la incorporació a la facturació electrònica, es considera necessari establir un sistema de registre de factures que permeta disposar, en qualsevol moment, de la xifra real de les despeses pendents de pagament per les entitats del sector públic, la qual cosa permetria millorar la qualitat del control del gasto públic.

Verificació de dades de tercers

Continuen advertint-se incidències referides a l’absència de procediments formalment aprovats de verificació de les dades dels tercers amb les quals es relaciona econòmicament i els seus comptes bancaris, així com l’absència d’identificació electrònica segura del tercer i del compte bancari destinatari del pagament.

En este sentit, s’observa la necessitat d’establir i aprovar formalment protocols per a la identificació dels tercers amb els quals es relaciona econòmicament l’entitat i la seua alta en les aplicacions informàtica de gestió, així com la introducció de mesures tècniques de control.

D’altra banda, amb caràcter general les entitats del sector públic no han comunicat que disposen d’un sistema d’autoavaluació de riscos que permeta identificar i mesurar els que afecten l’àrea de gestió de recursos financers. En este sentit, l’òrgan de control recomana el desenvolupament i implantació de sistemes d’autoavaluació de riscos que permeten identificar i mesurar els que afecten l’àrea de gestió de recursos financers, especialment el risc de frau o error en els pagaments.

D’altra banda, un total de 36 entitats disposen d’un sistema de pagament similar als acomptes de caixa fixa, i no hi ha una normativa comuna d’aplicació als diferents ens que conformen el sector públic instrumental de la Generalitat que establisca un marc comú en relació amb els límits quantitatius, els gastos que poden ser satisfets o el seu règim de justificació.