Agricultura, Ramaderia i Pesca
Agricultura

Agricultura actualitza les ajudes per a inversions en modernització de regadius

21/03/2024
  • Les subvencions es destinaran a una gestió eficient de l’aigua, mitjançant les inversions en renovació d’infraestructures i sistemes de reg
  • Com a novetat, les comunitats de regants contractaran les inversions i designaran els directors facultatius de les obres, que supervisarà l’Administració

​​​​​La Conselleria d’Agricultura, Ramaderia i Pesca ha iniciat el procés per a actualitzar l’orde de les bases de les ajudes per a inversions en modernització d’infraestructures i sistemes de reg en comunitats de regants i comunitats generals de regants.

L’anunci per a la informació pública, a fi de fer al·legacions, suggeriments o observacions, es troba en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, en el marc del Pla estratègic de la política agrícola comuna 2023-2027 d’Espanya.

L’objecte d’estes ajudes és contribuir a una gestió eficient del recurs aigua, mitjançant les inversions en modernització d’infraestructures i sistemes de reg (emmagatzematge, transport, distribució) que no comporten un augment de la superfície de reg, a fi d’aconseguir una gestió integrada millor del recurs aigua o fomentar l’ús de fonts d’energies renovables i millorar l’eficiència energètica d’estes instal·lacions.

Una novetat respecte a l’orde anterior d’ajudes és que seran les comunitats mateixes de regants seleccionades les que contractaran la realització de les inversions objecte d’ajuda i designaran els directors facultatius de les obres, que s’executaran amb el control d’un tècnic supervisor de l’Administració.

Una altra novetat és que entre els gastos subvencionables s’inclouen els honoraris de redacció dels projectes tècnics, inclosos els gastos de visat, fins a un import màxim del 5 % sobre el pressupost d’execució material del projecte presentat.

Així, poden ser beneficiàries d’estes ajudes les comunitats de regants i les comunitats generals de regants, constituïdes legalment, que tinguen el domicili fiscal i la superfície regable que cal intervindre a la Comunitat Valenciana i que tinguen reconeguts els drets de reg per la confederació hidrogràfica corresponent.

Estes ajudes seran cofinançades pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER), per l’Administració General de l’Estat i per la Generalitat Valenciana.

El gasto públic total previst a la Comunitat Valenciana en el Pla estratègic de la política agrícola comuna 2023-2027 per a les inversions en infraestructures públiques de regadiu és de 20.000.000 euros.

L’aportació pública serà, de manera general, del 60 % de l’import total dels gastos subvencionables aprovats, excepte els capítols del pressupost del projecte tècnic referits a energies renovables, en els quals serà del 40 %.

Amb motiu d’incentivar l’accés a les ajudes en àrees rurals amb dificultats específiques, per a totes les inversions en zones de muntanya i per a la millora o la modernització de regadius del reg tradicional per gravetat en zones amb limitacions naturals diferents de les de muntanya, el percentatge d’aportació pública serà del 70 % de l’import total dels gastos subvencionables aprovats.