Hisenda, Economia i Administració Pública

La Generalitat destina més d’1,5 milions d’euros a la formació d’empleats públics d’entitats locals

25/03/2024
La Generalitat destina més d’1,5 milions d’euros a la formació d’empleats públics d’entitats locals
  • Són beneficiaris d’estes subvencions els ajuntaments, diputacions provincials i altres entitats locals, així com associacions o federacions d’entitats locals de la Comunitat Valenciana
  • El termini de presentació de sol·licituds serà de 30 dies naturals, a comptar de l’endemà de la publicació de la convocatòria en el DOGV

 

La Conselleria d’Hisenda, Economia i Administració Pública, a través de la Direcció General de Funció Pública, convoca subvencions destinades a finançar plans de formació per a l’ocupació promoguts per les entitats locals de la Comunitat Valenciana, la Federació Valenciana de Municipis i Províncies i les federacions o associacions d’entitats locals per a l’exercici 2024.

Segons publica este dilluns el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), les ajudes s’emmarquen en l’Acord de formació per a l’ocupació de les administracions públiques (AFEDAP) i estan dotades amb un pressupost d’1.539.100 euros.

Poden ser entitats beneficiàries els ajuntaments, diputacions provincials i altres entitats locals, així com les associacions o federacions d’entitats locals de la Comunitat Valenciana que estiguen legítimament constituïdes.

Els plans que es finançaran poden ser de caràcter unitari (sempre que l’entitat tinga almenys 200 empleats públics), plans agrupats (afecten el personal de dos o més entitats locals) i plans interadministratius (es destinen no solament al personal de l’entitat promotora, sinó també als empleats públics d’altres administracions).

Els plans promoguts per la Federació Valenciana de Municipis i Províncies (FVMP) tindran el caràcter d’interadministratius i es destinaran a formar empleats públics de diferents entitats locals de la Comunitat.

Les entitats locals amb menys de 200 empleats públics es consideraran adherides automàticament al pla agrupat de la diputació provincial a la qual pertanguen, mentres que les entitats locals de 200 o més empleats públics que participen en un pla agrupat hauran d’adherir-se expressament a este.

Valoració de plans de formació

La valoració dels plans presentats per a la quantificació individualitzada de la subvenció serà realitzada per la Comissió Paritària de Formació Local de la Comunitat Valenciana, que determinarà l’import que es destina als diferents tipus de plans: un 25 % de l’import al pla interadministratiu presentat per la FVMP i un 75 % de l’import a la resta dels tipus de plans.

En concret, es valoraran els plans atés el grau d’execució de les ajudes rebudes en l’exercici anterior, els recursos propis destinats a la formació, els recursos humans utilitzats en la gestió de la formació, la integració del pla en un projecte de planificació estratègica, l’aplicació de tècniques d’avaluació dels resultats o la participació sindical en l’elaboració del pla, entre altres.

Les sol·licituds han de presentar-se de manera electrònica a través de la pàgina web de l’Institut Valencià d’Administració Pública (IVAP) a través de la icona ‘Promotors de formació Administració local’, per a això cal que el promotor estiga prèviament registrat en este portal. El termini de presentació de sol·licituds serà de 30 dies naturals, a comptar de l’endemà de la publicació de la convocatòria en el DOGV.

A més, les sol·licituds han d’incloure dades descriptives de les activitats formatives de manera individualitzada, nombre d’edicions, alumnat, hores per edició, pressupost econòmic i destinataris, així com una memòria de les accions formatives.

Així mateix, la documentació haurà d’anar acompanyada de dades relatives a la convocatòria anterior en la qual es va promoure un pla de formació (destinataris, recursos propis dedicats, fons subvencionats i recursos humans que es van emprar), així com de les dades econòmiques del pla actual, desglossades per conceptes de gasto.

 

Galeria d'imatges