Presidència

El Consell aprova la constitució del municipi de Castell de Cabres en règim de consell obert

26/03/2024
  • El municipi castellonenc opta pel consell obert per a propiciar la participació dels seus habitants en la gestió municipal

El Consell ha aprovat la constitució del municipi de Castell de Cabres en règim de consell obert com a fórmula d’organització i gestió municipal.

Castell de Cabres, municipi situat a la comarca castellonenca dels Ports, és el menys poblat de la Comunitat Valenciana. Els tres membres de la seua corporació local han votat, de manera unànime, perquè les menys de 100 persones empadronades a la localitat puguen participar de manera directa i participativa en els assumptes municipals.

L’Ajuntament de Castell de Cabres argumenta en l’expedient administratiu tramitat davant la Generalitat que el consell obert és “el règim organitzatiu de més eficàcia en la gestió municipal”, ja que permet “la participació i implicació directa de tota la ciutadania en la gestió dels assumptes públics, augmentant amb això la seua eficàcia”.

A més, estima que l’adopció del règim de consell obert també constituïx “un element de lluita contra el despoblament en un municipi que, per la seua localització geogràfica, requerix la major cogeneració de polítiques públiques possible”.

La institució local recorda també que Castell de Cabres estava organitzat històricament en règim de consell obert fins a la modificació del règim electoral general en 2011.

Queda acreditat en l’expedient administratiu que la decisió està avalada per la majoria de les persones electores del municipi, així com la justificació de la conveniència i l’oportunitat de l’aplicació d’este règim d’organització especial de consell obert, amb la qual cosa es complix amb els requisits establits per la normativa vigent, i, en concret, amb l’article 29 de la Llei 7/1985, reguladora de les bases de règim local.