Sanitat

Sanitat convoca ajudes per més de 600.000 euros destinades a la prevenció de la malaltia i la promoció i protecció de la salut

28/03/2024
  • Es convoquen subvencions per a projectes destinats al desplegament del Pla de Salut en entitats locals i a promoure activitats o espais que contribuïsquen a millorar la salut
  • Es destinen ajudes per a poblacions especialment vulnerabilitat, per a municipis adherits a XarxaSalut i per a promoure la salut sexual i prevenció de les infeccions de transmissió sexual
  • Promoure la salut durant l’embaràs, part i puerperi i la lactància materna, així com el suport a les associacions de consumidors en l’àmbit de la seguretat alimentària són altres convocatòries d’ajudes

 

La Conselleria de Sanitat, a través de la Direcció General de Salut Pública, ha convocat ajudes destinades a la promoció i protecció de la salut, així com a la prevenció de la malaltia.

En concret, s’han publicat 6 convocatòries d’ajudes per un total de 635.000 euros per a l’exercici de 2024 en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).

D’esta manera, es convoquen subvencions per un import total de 210.000 euros per a projectes que despleguen el Pla de la Salut de la Comunitat Valenciana en les seues entitats locals i, especialment, a projectes formatius orientats a l’adquisició de competències de les persones integrants dels espais de participació, dirigits a la implementació i progressió en les diferents etapes de XarxaSalut, així com projectes d’avaluació de l’impacte en salut de les polítiques municipals.

També s’han convocat subvencions destinades a promoure iniciatives generadores de salut en l’àmbit local, com ara activitats o espais que contribuïsquen a millorar la salut, el benestar físic, psíquic i social de les persones de totes les edats i en diversos entorns de les ciutats, barris o pobles. A estes ajudes es destinen un total de 80.000 euros.

Finançar projectes de promoció de salut en poblacions que viuen en situació d’especial vulnerabilitat (com la població immigrant o població gitana, entre altres) és l’objecte de la convocatòria d’altres subvencions en matèria de Salut Pública convocades per un valor de 155.000 euros. En particular, projectes orientats a la creació de grups de treball intersectorials i participatius en barris vulnerables, així com a l’abordatge de l’obesitat infantil.

Podran sol·licitar estes subvencions els ajuntaments i mancomunitats de la Comunitat Valenciana que estiguen adherits a XarxaSalut. D’esta manera, es comprometen a desenvolupar les accions de promoció de la salut local emmarcades en el Pla de Salut de la Comunitat Valenciana.

Així mateix, es convoquen ajudes, per un import total de 100.000 euros, destinades a promoure la salut sexual, principalment en població d’especial vulnerabilitat per la seua edat, opcions sexuals o identitat sexual i prevenció de l’estigma social associat al VIH i altres infeccions de transmissió sexual (ITS).

Promoure projectes de salut perinatal, a través del suport durant l’embaràs, part i puerperi; i projectes de primera infància, com el suport a la lactància materna i la criança positiva, és l’objecte d’una altra de les convocatòries d’ajudes en matèria de Salut Pública, per un total de 60.000 euros.

Finalment, es convoquen ajudes en matèria de projectes de suport a les associacions de consumidors en l’àmbit de la seguretat alimentària per una quantia màxima de 30.000 euros. En concret, s’atorgaran subvencions a projectes que utilitzen principalment les noves tecnologies de la informació (TIC) i estiguen destinats a desenvolupar activitats formatives, educatives o informatives dirigides a potenciar els coneixements en seguretat alimentària de les persones consumidores respecte a la qualitat nutricional, seguretat i sostenibilitat dels aliments; i respecte a la prevenció davant de riscos químics, nutricionals i biològics relacionats amb el consum d’aliments.

Sol·licituds i termini de presentació

El termini per a la presentació de les sol·licituds serà de 10 dies hàbils, a comptar de l’endemà de la publicació en el DOGV. La sol·licitud de subvenció s’ha de presentar en el model normalitzat disponible en la seu electrònica de GVA o a través de la pàgina web de la Conselleria de Sanitat.