Vicepresidència i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge

El Consell autoritza un conveni amb l’FVMP per a impulsar la promoció d’habitatges de protecció pública mitjançant la col·laboració publicoprivada

02/04/2024
  • La Comunitat disposa d’una important borsa de sòl públic la posada a disposició de la qual donaria lloc a la construcció de 10.000 habitatges
  • Una vegada formalitzada l’adhesió al conveni marc, els municipis subscriuran amb la Generalitat un conveni específic que reculla els termes de la col·laboració

El Ple del Consell ha autoritzat un conveni entre la Generalitat, a través de la Vicepresidència Segona i Conselleria de Servicis Socials, Igualtat i Habitatge, i la Federació Valenciana de Municipis i Províncies (FVMP) amb la finalitat de fomentar la col·laboració entre institucions i impulsar la promoció d’habitatges de protecció pública (HPP) als municipis de la Comunitat mitjançant col·laboració publicoprivada.

En l’actualitat, la Comunitat es troba en una greu situació de dificultat d’accés a l’habitatge, amb un desmesurat increment de més del 80 % dels preus del lloguer i de quasi un 45 % en els de compra durant el període 2015-2023. A això se suma el col·lapse del parc públic d’habitatge de la Generalitat, amb més de 15.000 immobles, que resulten insuficients per a atendre la creixent demanda d’habitatge assequible.

La Generalitat, conscient que la promoció d’HPP en els últims anys ha fregat mínims històrics, ha decidit donar un impuls a este tipus d’habitatge. Per a això, la Comunitat disposa d’una important borsa de sòl públic, de titularitat de la Generalitat i principalment dels municipis, la posada a disposició dels quals donaria lloc a la construcció de 10.000 habitatges en els pròxims quatre anys. Este objectiu podria beneficiar més de 24.000 persones, a més de l’impacte directe i indirecte que suposarà en termes d’activitat econòmica i ocupació.

A través d’este conveni, la Generalitat, per mitjà de l’Entitat Valenciana d’Habitatge i Sòl (EVha), es compromet a gestionar els acords d’adhesió que sol·liciten les entitats locals; estudiar, acceptar la cessió i gestionar els sòls de titularitat municipal; elaborar els informes de viabilitat de les actuacions a realitzar a través de l’Institut Valencià de l’Edificació (IVE) o altres organismes; gestionar els procediments de contractació mitjançant la licitació i adjudicació de les obres; fer seguiment de l’execució d’estes obres; atorgar les qualificacions provisional i definitiva de les HPP; i establir les bases per a l’adjudicació i accés als habitatges.

Pel que respecta a l’FVMP, es compromet a la difusió d’este conveni entre les entitats locals que integren la Comunitat Valenciana; coordinar amb la Generalitat la celebració d’actes sectorials; i facilitar als municipis interessats informació necessària sobre les característiques del sòl necessari per a la promoció d’habitatges, requisits de la cessió a EVha, etc.

Les entitats locals que estiguen interessades hauran de manifestar la seua voluntat d’adherir-se al conveni; cedir el sòl disponible a l’EVha segons el model de cessió que s’establisca; facilitar la tramitació d’autoritzacions i llicències urbanístiques en la qual prevalga el principi d’agilitació per a actuacions d’interés general; així com difondre i fer promoció pública de l’acord.

Com adherir-se al conveni

Les entitats locals que vulguen subscriure’s al conveni marc hauran d’elevar als seus òrgans de govern la proposta d’adhesió, que, una vegada aprovada, haurà de formalitzar-se electrònicament a través de la web de la Vicepresidència Segona i Conselleria de Servicis Socials, Igualtat i Habitatge.

Una vegada formalitzada esta adhesió, els municipis subscriuran amb la Generalitat un conveni específic que reculla els termes de la col·laboració, en el qual es definisca, entre altres qüestions, el règim de cessió del sòl i es faça la descripció de les actuacions.

El conveni marc no comporta cap gasto per a les parts signants i inclou una comissió de seguiment formada per dos persones representants de la Generalitat i altres dos de l’FVMP.

La vigència d’este conveni marc serà de quatre anys, a partir del dia de la seua firma. De la mateixa manera, abans de la finalització del termini previst, les parts podran acordar una pròrroga per un període de fins a quatre anys addicionals o la seua extinció.

El text íntegre d’este conveni marc es publicarà en la pàgina web de GVAOberta, el portal de transparència de la Generalitat, i en la pàgina web de l’FVMP.