Sanitat

El Consell col·labora amb Muface en funcions d’assessorament i informe tècnic per a la gestió de prestacions d’assistència sanitària

16/04/2024
  • Es prorroga per quatre anys més el conveni subscrit en 2020, que finalitza en 2024
  • A través de la inspecció de servicis sanitaris, es dona suport en aspectes com els expedients de prestacions farmacèutiques o d’assistència sanitària en l’exterior

El Ple del Consell ha autoritzat l’addenda de pròrroga del conveni pel qual es formalitza l’encomanda de gestió de la Direcció General de la Mutualitat General de Funcionaris Civils de l’Estat (Muface) a la Conselleria de Sanitat, per a la prestació de funcions d’assessorament i informe tècnic en la gestió de les prestacions d’assistència sanitària.

D’esta manera, es prorroga per quatre anys més el conveni subscrit entre les dos administracions el setembre de 2020, que finalitza en 2024.

Muface presta assistència sanitària als seus mutualistes i les persones beneficiàries mitjançant concerts subscrits amb altres entitats, per la qual cosa no disposa de personal facultatiu que puga prestar estes funcions en els expedients que es tramiten en els seus servicis provincials en el marc de les seues competències.

Mitjançant este conveni, les funcions d’assessorament i informe s’encomanen a la Conselleria de Sanitat i són realitzades a través del personal facultatiu d’inspecció sanitària.

En este sentit, el suport tècnic es materialitza mitjançant l’assessorament i l’informe mèdic d’expedients de prestacions ortoprotètiques, farmacèutiques i dietoteràpiques (incloent-hi el visat de receptes); d’assistència sanitària en l’exterior, així com d’altres expedients relacionats amb la prestació d’assistència sanitària, a través de la inspecció de servicis sanitaris en l’àmbit territorial de la Comunitat Valenciana.

Les encomandes de gestió suposen la realització d’activitats de caràcter material o tècnic de la competència dels òrgans administratius o de les entitats de dret públic per part d’altres òrgans o entitats de dret públic de la mateixa o de diferent administració, sempre que entre les seues competències estiguen eixes activitats, per raons d’eficàcia, o quan no es tinguen els mitjans tècnics idonis per al seu acompliment.