Presidència

El Consell col·labora amb les diputacions provincials per a impulsar la transparència i la participació en els municipis de menys de 20.000 habitants

16/04/2024
  • La Generalitat destina un milió d’euros perquè els municipis més xicotets de la Comunitat puguen complir amb les obligacions de transparència, publicitat activa i foment de la participació ciutadana

El Consell ha aprovat la col·laboració entre Presidència i les diputacions provincials d’Alacant, València i Castelló per al foment de la participació ciutadana, la transparència i el bon govern en l’àmbit local a través de la concessió d’ajudes a les entitats locals de menys de 20.000 habitants en les tres províncies.

Mitjançant els tres convenis es destina un milió d’euros, dels quals 280.000 euros són per a la província d’Alacant, 540.000 per a la de València i 180.000 per a la de Castelló. Fruit d’esta acció coordinada es fomenta la participació ciutadana, la transparència i el bon govern, que permetran millorar la gestió, així com evitar duplicitats i augmentar la quantia i l’impacte dels projectes.

La convocatòria de subvencions en 2024 es dirigix als municipis més xicotets de la Comunitat Valenciana amb l’objectiu que implanten projectes i es doten de les ferramentes necessàries per a complir amb les obligacions de transparència, publicitat activa i foment de la participació.

Per al repartiment del crèdit, dins de cada tipus d’accions, es tindrà en compte el nombre d’habitants de les entitats locals sol·licitants de la subvenció i es garantirà que les que tinguen menys població disposen d’un percentatge de reserva del total dels fons.

Participació ciutadana

En l’àmbit de participació ciutadana, les ajudes s’orienten a les actuacions destinades a fomentar la participació mitjançant la incorporació de la ciutadania en els processos de presa de decisions municipals i en el disseny i la implementació de polítiques públiques.

En este sentit, les subvencions s’orienten al desenvolupament de processos participatius orientats a la implicació de la ciutadania en els assumptes públics municipals; les consultes ciutadanes, tant presencials com telemàtiques, relacionades amb la participació en decisions del municipi; els debats, jornades, taules redones i altres aspectes relacionats amb la participació en decisions municipals; així com l’impuls i desenvolupament de pressupostos participatius.

Així mateix, podran accedir a la convocatòria les iniciatives en matèria de formació i divulgació de la participació ciutadana; la creació o redefinició d’espais i òrgans de participació que faciliten la implicació ciutadana en les polítiques municipals com, per exemple, els consells ciutadans, el defensor o defensora del veí o veïna, les comissions de treball, les xarxes ciutadanes o els fòrums, comités cívics o assemblees ciutadanes.

També es preveu la posada en marxa o adequació de normes reguladores o documents sobre la participació ciutadana en el municipi i tots els projectes, processos, activitats o accions destinats a la millora de la vida comunitària desenvolupades mitjançant tècniques de participació ciutadana.

Transparència i bon govern

Pel que fa a les accions de transparència i bon govern en l’àmbit local, seran subvencionables les iniciatives que contribuïsquen a la millora dels portals de transparència locals mitjançant visors o altres ferramentes que tinguen com a objectiu millorar o garantir l’ús, accessibilitat, actualització i reutilització en la publicació de la informació pública que exigix la normativa de transparència.

Al seu torn, podran optar a estes ajudes aquelles iniciatives que permeten l’elaboració o millora dels tràmits i procediments telemàtics d’accés a la informació pública per a garantir la correcta aplicació de la normativa que regula l’accés a la informació en l’àmbit de l’entitat local i assegurar que la sol·licitud, l’accés i la posada a la disposició de la informació pública a la ciutadania es fa de manera clara, senzilla, accessible i comprensible.

També s’inclouen el desenvolupament de projectes i ferramentes per al compliment de les obligacions de la normativa de transparència; l’elaboració i implantació d’instruments per a la planificació, l’avaluació i el desplegament i millora contínua de la transparència de l’entitat i de la política en esta matèria, com ara plans estratègics de transparència o similars; la creació d’espais o mecanismes per a la col·laboració i el foment de la innovació pública en l’àmbit de les polítiques de transparència, dades obertes i bon govern en l’entitat, com ara laboratoris, comunitats de pràctica o equivalents.

Així mateix, figuren els projectes que impulsen i fomenten la reobertura i reutilització de dades en l’àmbit local, l’impuls de portals, catàlegs i iniciatives de dades obertes; promoció de la cultura de dades obertes i foment de reutilització de dades públiques de l’entitat local en diferents sectors de la població i de la ciutadania en general; foment i creació de mecanismes de col·laboració i participació amb les entitats i els sectors de la població en l’àmbit de l’obertura i reutilització de dades.

Al seu torn, podran optar a estes ajudes les accions encaminades a possibilitar la publicació de la informació pública, així com l’impuls de mecanismes d’avaluació i millora contínua dels nivells de transparència en el portal de transparència de les entitats locals; així com a potenciar les rendicions de comptes, millorar la integritat institucional i l’ètica pública a través de mesures antifrau, formatives, d’implantació i la divulgació de codis ètics o la construcció de sistemes d’integritat institucional en l’entitat local.

Altres propostes que podran accedir a les subvencions són les activitats de sensibilització en la mateixa entitat local i de difusió i promoció de la cultura de la transparència i del govern obert en la ciutadania.