Conselleria de Cultura, Educació, Universitats i Ocupació
Dia Mundial de la Seguretat i la Salut en el Treball

El Consell organitza accions formatives i de prevenció en el marc del Dia de la Seguretat i Salut en el Treball

27/04/2024
  • Estes accions posen el focus en riscos relacionats amb el canvi climàtic, les noves tecnologies i les noves formes d’organització del treball, així com en els càncers professionals
  • El nombre d’accidents mortals s’ha reduït un 18,7 %

El Consell organitza, en el marc del Dia Mundial de la Seguretat i la Salut en el Treball, una sèrie d’accions formatives i de prevenció de riscos laborals, a fi de disminuir les xifres de sinistralitat laboral a la Comunitat Valenciana.

D’esta manera, a través de l’Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball (INVASSAT), s’estan impartint cursos a fi de formar en aspectes crucials relacionats amb la seguretat, la salut i el benestar laboral, posant el focus en les persones com a centre de l’activitat preventiva i abordant els principals desafiaments als quals esta activitat s’enfronta en l’actualitat.

Els cursos convocats han sigut ‘Estrés tèrmic per calor i agents cancerígens’, dirigit a la Inspecció de Treball i Seguretat Social; ‘Riscos en l’ús i manteniment de bateries de liti’, destinada a agents implicats en tot el cicle de vida d’estes bateries; ‘Retirada de materials amb amiant’, dirigit a tècnics municipals i regidors responsables d’obres i servicis; ‘Gestió dels riscos psicosocials en les empreses’, amb participació del personal tècnic de l’INVASSAT; i ‘Disseny de sistemes de protecció de màquines’, l’objectiu del qual és proporcionar coneixements sobre seguretat en màquines i criteris per a la seua aplicació correcta.

Estes accions reflectixen el compromís del Consell amb la seguretat i salut en el treball, i la preocupació per abordar els actuals reptes preventius, no solament relacionats amb el canvi climàtic, el càncer professional, les noves tecnologies o les noves formes d’organització del treball, sinó també amb aspectes més tradicionals com la seguretat en màquines o les caigudes en altura, que continuen estant molt presents en la sinistralitat laboral greu i mortal de la Comunitat Valenciana.

Reducció dels accidents mortals

Entre febrer de 2023 i gener de 2024 es van produir un total de 53.347 accidents amb baixa en jornada de treball a la Comunitat Valenciana. El sector servicis és el que concentra el major nombre d’incidències, amb 30.822 casos; seguit per la indústria, amb 11.490; la construcció, amb 8.267; i el sector agrari amb 2.768 casos.

No obstant això, el sector amb major mortalitat a causa d’accidents de treball és el de la construcció, que dels 61 casos registrats ha presentat 19 defuncions, és a dir, un 31,1 % del total; seguit pel comerç, reparació de vehicles i motocicletes amb 11 casos; i les seccions d’indústria manufacturera, transport i emmagatzematge amb nou casos cada una.

A pesar d’estes xifres, cal destacar que en este període s’ha observat una disminució del 18,7 % dels accidents mortals respecte del període anterior, amb un total de 14 casos menys. L’índex d’incidència dels accidents mortals va ser de tres casos per cada cent mil treballadors exposats, la qual cosa suposa una reducció encara major, que arriba al 20,8 %.

Dels 61 casos registrats, el 47,5 % van ser accidents traumàtics, mentres que el 37,7 % ho va ser per accidents cardiovasculars i un 14,8 % per accidents relacionats amb el trànsit.

Respecte dels accidents greus, el sector de la construcció també és el que presenta unes dades de més  sinistralitat, amb 65,5 casos per cada cent mil treballadors. El sector servicis, malgrat ser el que més  incidència total d’accidents presenta, solament registra 12,7 casos per cada cent mil treballadors.